^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Prosimy mieszkańców ul. Podgórnej w Bobrownikach, aby w dniu odbioru odpadów komunalnych (zgodnie z harmonogramem) ograniczyli parkowanie samochodów na ulicy lub parkowali je w sposób umożliwiający swobodny przejazd śmieciarki i odbiór odpadów komunalnych. 

Komunikat GOPS – Gmina Poświętne

Wypłata stypendium szkolnego w formie przelewu jak i gotówki nastąpi w dniu 30.06.2021r.(środa). Kasa Urzędu czynna w godzinach 8:00-14:00.

 


LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "WIŚLANIN" W BOBROWNIKACH realizuje projekt pod nazwą:  KLUB MŁODZIEŻOWY „Włącza-MY się”. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Wartość projektu – 52 716,00 zł. Dofinansowanie UE – 50 000,00zł.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Grupą docelową projektu jest młodzież pochodząca z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wieku od 7-18 lat z terenu gminy Bobrowniki.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniach

28-30 czerwca 2021r. 

Zapisy odbędą się 30 czerwca w Biurze projektu LZS Wiślanin Bobrowniki ul. Kościelna 5, 87-617 Bobrowniki.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

1. Zajęcia sportowe – halowe lub outdoorowe. Preferowane dyscypliny – piłka nożna i inne rekreacje ruchowe.

2. Zajęcia edukacyjne - na podstawie potrzeb i zainteresowań uczestników  w tym: zapewnienie korepetycji z przedmiotów szkolnych w ramach kompetencji kluczowych (matematyka/informatyka, jęz. angielski itp.)

3. Wsparcie psychologiczno/terapeutyczne.

 

W dniu 27 maja 2021r. Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Mirosławy Kowalewskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisali umowę pn: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, wykonanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0.875km, w obrębie geodezyjnym: Bobrownickie Pole dz. nr. 119". Na podstawie umowy pozyskano dofinansowanie w wysokości  157 500 zł. 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności  rolniczej – Gmina Będzino

Wójt Gminy Bobrowniki uprzejmie informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie w ramach programu priorytetowego „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja  ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania przez Gminę Bobrowniki dotacji  w pierwszej połowie 2022 r.

Ostrzeżenia IMGW - intensywne opady deszczu i możliwe przekroczenia stanu  wód

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: Woj. kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty), 

Ważność: od godz. 10:00 dnia 22.06.2021 do godz. 01:00 dnia 23.06.2021 

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%. 

Uwagi: Brak. 

Dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
1 lipca 2021 r. zostanie wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).Aplikację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości. CEEB polegać będzie na informowaniu o źródłach ciepła oraz spalaniu paliw w danym budynku.
 
Więcej informacji na stronie link
Link do wypełnienie formularza: https://zone.gunb.gov.pl/

Projekt badawczy dla przedsiębiorców GOSPOSTRATEG – „Regiogmina” – Gmina  Rogóźno

Serdecznie zapraszamy na spotkanie zespołu projektowego REGIOGMINA z lokalnymi środowiskami gospodarczymi. Podczas spotkania zostaną omówione i skonsultowane takie zagadnienia jak aktualna i prognozowana sytuacja finansowa gminy, wyniki badań ankietowych w gminach przedstawiające oczekiwania wsparcia lokalnych MŚP. W trakcie spotkania zostaną również przedstawione zagregowane wnioski z diagnozy przeprowadzonej w Gminie Bobrowniki wraz z planowanymi celami i priorytetami działań oraz wybranych projektów, które gmina chciałaby realizować. 

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą