^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko i Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Gradkiewicza kilkudziesięciu przedsiębiorców z terenu Gminy Bobrowniki wzięło udział w prezentacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobrowniki na lata 2017 - 2023, który będzie nam potrzebny do pozyskiwania środków unijnych z RPO. Miejscem spotkania była Remiza OSP Bobrowniki.

W piątek 24 bm. Remiza OSP Rachcin była miejscem kolejnej odsłony konsultacji społecznych programu rewitalizacji z udziałem przedstawicieli sektora społecznego. Na zaproszenie Wójta Gminy Bobrowniki Jarosława Jacka Poliwko z prezentacją owoców pracy nad programem zapoznać się mogli zawodnicy LZS Wiślanin Bobrowniki jako istotny interesariusz - "sąsiad" ruin gotyckiego zamku,przestrzeni zdegradowanej, której -być może- uda się nadać funkcję użytkową dzięki programowi rewitalizacji. 

10 marca 2017 r. w Remizie OSP Rachcin zainicjowano drugi cykl paneli obywatelskich na potrzeby kończenia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy, który ułatwi nam wkrótce pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Z tej okazji panel przybrał formę gminnego zjazdu kół kobiet. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko wręczeniem upominków i podziękowań dla działających nieprzerwanie od niemal 2 lat kół z Bobrownik, Polichnowa i Starego Bógpomoża. Wciąż rozwijające się koła kobiet są ważnym składnikiem sektora społecznego w naszej gminie stąd konsultacje zaczęliśmy właśnie od Pań.  

 

Zgodnie z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 należy:

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" w lokalnej prasie pochylono się nad zagadnieniem rewitalizacji w Gminie Bobrowniki, której priorytety wskazywać będą mieszkańcy w konsultacjach rozpoczętych niedawno. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej nie wymaga zachowania formalności posiadania planu rewitalizacji, choć w przypadku wykazania jej zgodności z tymże planem występuje możliwość zyskania dodatkowych punktów w staraniach o środki zewnętrzne. Spośród 9 gmin powiatu lipnowskiego środki na tworzenie programu rewitalizacji udało się pozyskać 4 gminom - w tym Gminie Bobrowniki. Oznacza to, że potrzebny do starań o środki zewnętrzne dokument powstanie bez uszczerbku dla budżetu naszej małej gminy.

W 9 sołectwach Gminy Bobrowniki odbyły się panele obywatelskie poświęcone zagadnieniom realizowanego przez Gminę Bobrowniki projektu "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji". Spotkania odbywały się najczęściej w domach sołtysów z wyjątkiem wsi Rachcin i Bobrowniki, gdzie panele przeprowadzono w ogólnodostępnych świetlicach Remiz OSP. Po zakończeniu zebrań wszyscy uczestnicy otrzymywali poczęstunek. W trakcie zebrań uzyskano materiały niezbędne do sporządzenia analizy SWOT poszczególnych sołectw oraz uzyskano opinie mieszkańców również w kontekście planów na rozwój poszczególnych miejscowości. Finałem paneli obywatelskich jest stwierdzenie konieczności sporządzenia diagnoz w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w oparciu o podział na 19 miejscowości.

Dyskusję w trakcie paneli obywatelskich organizowanych na zebraniach wiejskich poprzedzała prezentacja, z której materiały dostępne są poniżej:

 

Gmina Bobrowniki podjęła skuteczne starania o pokrycie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna kosztów tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, który jest dokumentem niezbędnym w staraniach o środki z instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Spośród 101 wniosków nasz wniosek został wraz z 50 innymi skierowany do wsparcia (lista rankingowa tutaj). Umowę o dofinansowanie projektu pn. "Wyznaczenie obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Bobrowniki wraz z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji" podpisał dziś Wójt Gminy Bobrowniki Jarosław Jacek Poliwko przy kontrasygnacie Skarbnika Pawła Grudowskiego.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą