^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Na bordowym tle biały napis Rekrutacja. poniżej napisu Rekrutacja na białym prostokącie widnieje niebieski napis na rok szkolny 2024/2025

Działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznego przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

Terminy naboru

Terminy naboru zostały określone  Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Bobrownik z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których Gmina Bobrowniki jest organem prowadzącym, załącznik nr 1 do zarządzenia.

Kryteria naboru 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2023 r. poz. 900 ze zm.):

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria te są zawarte w:

Uchwale Nr XXII/150/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Bobrowniki, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

1.

pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki w systemie dziennym

10

 

 

dokumenty poświadczające zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samo zatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, zaświadczenie z uczelni lub szkoły,

2.

pozostawanie rodzica samotnie wychowującego kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki w systemie dziennym

10

3.

pozostawanie jednego z rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki w systemie dziennym

8

4.

uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola

6

pisemne oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tego przedszkola

 

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w Przedszkolu Samorządowym w Bobrownikach i Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Zgodnie z określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) zasadami rekrutacji, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód   przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci  i młodzież zamieszkałe         w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi  miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Terminy naboru

Terminy naboru zostały określone  Zarządzeniem Nr 9/2024 Burmistrza Bobrownik z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których Gmina Bobrowniki jest organem prowadzącym, załącznik nr 2 do zarządzenia.

Kryteria naboru

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły  brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteria te są zawarte w:

Uchwale Nr XXII/151/2017 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Bobrowniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty

1.

w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka

5

potwierdzenie dyrektora szkoły

2.

miejsce pracy rodziców znajduje się  w obwodzie szkoły

5

zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły

3.

dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego  w danej szkole

5

potwierdzenie dyrektora szkoły

4.

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka  wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

3

oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach.

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą