^Powrót na górę strony

Gmina Bobrowniki

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Stypendium Szkolne – Wnioski na rok szkolny 2022/2023 - Aktualności - gminagrodek.pl

1. Kiedy można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wnioski będą wydawane od 28.08.2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2023 r.

 

2. Gdzie można otrzymać i złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?

Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Urzędzie Gminy w Bobrownikach, pokój nr 23 I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Obsługą spraw zajmuje się Pani Anna Jankowska (tel.: tel. 54 230 51 49). 

3. Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń.

4. Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2023 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód netto) pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki,
 • zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury,
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń - kserokopie decyzji lub  zaświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń,
 • kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów, w przypadku alimentów dobrowolnych potwierdzenie ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy),
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie o wielkości hektarów przeliczeniowych (1ha przeliczeniowy/345zł),
 • oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 • zaświadczenie  o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, potwierdzone przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł.

5. Kryterium dochodowe do otrzymania stypendium:

 1. Prawo do otrzymania stypendium w 2023 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto (tj.kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

6. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych poza szkołą, w tym kosztów: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, recytatorskich, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, wycieczek szkolnych, wyjść (wyjazdów) do kin, teatrów, muzeów;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów oraz innych książek niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego, globusów, map, sprzętu komputerowego, tabletu, komputera, laptopa, akcesoriów i części do komputera, oprogramowania systemowego, abonamentu internetowego (od września do czerwca), drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tuszu, tonera, papieru do drukarki, pomocy dydaktycznych oraz zakupu okularów korekcyjnych, biurka i krzesła do biurka, tornistra (plecaka szkolnego), przyborów szkolnych, stroju i obuwia sportowego, stroju galowego, sprzętu i odzieży sportowej oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

3) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów – także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: zakupu biletów miesięcznych komunikacji publicznej, zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie, opłat za pobyt w internacie lub bursie oraz opłat czesnego za naukę w szkole niepublicznej

Dokumenty do pobrania tutaj: STYPENDIUM SZKOLNE

COPYRIGHT 2001-2015   Strona Gminy Bobrowniki nad Wisłą