PROW wskazuje wiele warunków uzyskania wsparcia na realizację operacji m.in. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, budowy i modernizacji dróg lokalnych. Jednym z nich jest "spójność operacji z dokumentem planistycznym gminy lub lokalną strategią rozwoju gminy lub planem rozwoju miejscowości". W związku z tym w Urzędzie Gminy Bobrowniki opracowano projekt "Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2015-2020. Gminny Program Rewitalizacji" ze wskazaniem możliwych do realizacji inwestycji. Już dziś wskazać trzeba, że nie wszystkie będą możliwe do urzeczywistnienia z uwagi na konieczność wygospodarowania znacznego wkładu własnego (ponad 37%). Uwzględniono również przedsięwzięcia zapewne kwalifikujące się do wsparcia ze środków RPO (co najmniej 15% wkładu własnego). Projekt Strategii dostępny jest tutaj.